Pipebrann

Fra gammelt av er det faren for pipebrann som huseiere er mest opptatt av. Dette kommer selvfølgelig av alle de tragiske konsekvensene en slik brann kan ha. Statistikk viser at det er ca 3600 pipebranner årlig. Problemet er derfor både omfattende og kostbart.

Hvordan en pipebrann oppstår  

En pipebrann oppstår fordi avfallsstoffer fra forbrenningen, har satt seg i skorstein og ildsted. Disse avfallsstoffene (beksot og løssot) oppstår som en følge av det vi kaller en mangelfull forbrenning. Flammer fra ilden, eller den høye temperaturen i ildstedet, antenner avfallsstoffene,- og pipebrannen er et faktum.

De 4 T-er 

En prater ofte om «De 4 T-er», som avgjørende for at forbrenningen skal bli så riktig som mulig. Med dette menes at:

Temperaturen i ildstedet, må være så høy at den fremskaffer en reaksjon mellom ulike gasser og oksygen.

Turbulens er nødvendig i ildstedet, for å blande ulike gasser i et riktig forhold.

Tidsforløpet for forbrenning, må være så lang at gassene kan forbrenne fullstendig.

Tverrsnittet i skorsteinen, må tilpasses ildstedets kapasitet, høyde og fyringsmedium (olje, ved, gass etc). Dette påvirker trekkforholdene.

Det at en fyrer med god trekk er utslagsgivende for at forbrenningen skal bli mest mulig fullstendig. I praksis kan ikke forbrenningen bli 100% fullstendig. Det er for mange faktorer som har betydning, og som virker mer eller mindre uavhengig av hverandre. Derfor vil det gjerne bli noe sotavsettning på skorsteinsveggen. Dette er aske- og karbonavsetninger. Jo høyere karboninnholdet er, jo større er risikoen for at pipebrann skal oppstå ved høye temperaturer i skorsteinen. At feiervesenet har en viktig oppgave med rengjøring, er derfor udiskutabelt.

Pipebrann av beksot 

Et fenomen som kan oppstå, er at det dannes såkalt beksot / blanksot. Dette er også avhengig av om forbrenningen er fullstendig. Beksot danner seg ikke bare i skorsteinen, men også i selve ildstedet og i røykrør, og består av en fuktig blanding av syrer og destillater som har oppstått under forbrennings- prosessen. Disse har størknet ved nedkjøling og fremstår som et uønsket og brannfarlig slaggprodukt.

Beksot er lett å antenne. Avhengig av fuktmengde, vil det kunne antenne ved temperaturer ned mot ca 100°C. Dersom en slik brann oppstår, kan den utvikle temperaturer opptil 1300 – 1400°C, med den fare som følger med dette.

Pipebrann av løssot 

I motsetning til det høye temperaturnivået som følger med en beksotbrann, så vil en løssotbrann generere relativt lavere temperaturer. Dette skyldes at den brannen som da oppstår, ikke er like kraftig og gjerne fortoner seg som forbrenning av løse, glødende masser.

Hva kan gjøres for å forhindre pipebrann? 

Det er noen forhåndsregler, huseier kan ta for å minske risikoen for pipebrann.  Det er viktig at man fyrer riktig, at de 4 T-er blir praktisert mest mulig, og at man ser til at alt er klargjort når feieren kommer for å feie skorsteinen. Det kan være en fordel å høre med feieren om hvor mye sot, eventuelt beksot, det er i din skorstein, slik at man kan se på risikoen for pipebrann.

Hvis pipebrann

Skulle en pipebrann oppstå, er det viktig å:

  1. Få alle ut av huset.
  2. Ring brannvesenet – 110.

Hvis det er mulig, bør du også:

  • Steng dørene og lufteventilene til ildstedet.
  • Lukk dører, vinduer og lufte-ventiler i rommet.
  • Bruk hageslangen til å kjøle ned omkringliggende trekonstruksjon, slik at disse ikke antennes.

Kontroller skaden

Etter en pipebrann, er det meget viktig at feiervesenet får kontrollert om skorstein er skadet, noe den ofte er.  Typisk skade etter pipebrann, er at innerforingen i skorsteinen er sprukket. Dette selvfølgelig på grunn av de høye temperaturene.

Skader forårsaket av pipebrann, dekkes vanligvis av husforsikringen.

Reparasjon  etter pipebrann 

Etter at skorsteinen er kontrollert av feiervesenet, kan det være nødvendig å få skadene reparert. Deres skorsteinsskader reparerer vi med markedets beste løsninger, testet for pipebrann.